Organisasjon og leiing i DFØ

Finansdepartementet har det overordna administrative og budsjettmessige ansvaret for DFØ. Det faglege ansvaret er fordelt mellom Finansdepartementet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. Her finn du organisasjonskartet vårt og informasjon om leiargruppa.

Organisasjonskart

Divisjonar og avdelingar

  • Strategi- og fellestenestedivisjonen (Oslo)
  • Rekneskapsdivisjonen (Trondheim)
  • IT-divisjonen (Oslo)
  • Lønnsdivisjonen (Stavanger)
  • Divisjon for styring, organisering og leiing (Oslo)
  • Divisjon for offentlege anskaffingar (Oslo)
  • Kommunikasjonseininga (Oslo)

Ledelsen i DFØ

Hilde Singsaas
Hilde Singsaas

Hilde Singsaas
DFØs direktør
hilde.singsaas@dfo.no / 995 41 963

Last ned pressebilete av Hilde Singsaas.

Gøril Aune
Gøril Aune

Gøril Aune
Divisjonsdirektør for rekneskapsdivisjonen
goril.aune@dfo.no / 982 95 730

Rekneskapsdivisjonen leverer rekneskapstenester til statlege verksemder, og handterer konkurransegjennomføring, innkjøp og budsjett.

IT-direktør Tore Blekastad
Tore Blekastad

Tore Blekastad
Divisjonsdirektør for IT-divisjonen

tore.blekastad@dfo.no / 480 03 922

IT-divisjonen har eit overordna ansvar for IT- og digitaliseringsagendaen i DFØ og arbeidet som skjer innanfor tverrgåande teknologiutvikling, IT-drift og sikkerheit, web, integrasjon og IAM, teknologistøtte og arkitektur.

Anne-Berit Herstad
Anne-Berit Herstad

Anne-Berit Herstad
Kommunikasjonsdirektør
Anne-Berit.Herstad@dfo.no / 970 81 522

Kommunikasjonseininga har det overordna ansvaret for kommunikasjon, innsiktsarbeid, tenestedesign og kanalstrategien.

Christian Storhaug Johnsen
Christian Storhaug Johnsen

Christian Storhaug Johnsen
Divisjonsdirektør for strategi- og fellestenestedivisjonen
ChristianStorhaug.Johnsen@dfo.no / 920 24 996

Strategi- og fellestenestedivisjonen legg til rette for styring og leiing av DFØ, og har ansvar for interne støttetenester.

Hilde Nakken
Hilde Nakken

Hilde Nakken
Divisjonsdirektør 
for divisjon for styring, organisering og leiing
hilde.nakken@dfo.no / 916 92 688

Divisjon for styring, organisering og leiing jobbar mellom anna med utvikling av leiing- og arbeidsgivarfunksjonen i staten, kompetanseutvikling, drift og utvikling av opplæringskontoret i staten, forvaltningsutvikling, organisering og innovasjon. Divisjonen forvaltar økonomiregelverket, konsernkontoordninga, utgreiingsinstruksen, statsrekneskapen og leverer kompetansetenester og rettleiing på alle desse områda.

Dag Strømsnes
Dag Strømsnes

Dag Strømsnes
Divisjonsdirektør for divisjon for offentlige anskaffingar
daghenry.stromsnes@dfo.no / 975 07 078

Divisjon for offentlige anskaffingar er eit strategisk organ som ser heilskapleg på anskaffingar i forvaltninga. Divisjonen systematiserer, analyserer og formidlar kunnskap, og er ein aktiv pådrivar for endring og fornying. 

Bjørn Sæstad
Bjørn Sæstad

Bjørn Sæstad
Divisjonsdirektør i lønnsdivisjonen
bjorn.saestad@dfo.no / 924 18 311

Lønnsdivisjonen leverer lønnstenester til statlege verksemder, og handterer reiseoppgjer, refusjonar frå Nav og sjukefråværsoppfølging.

Last ned pressebilete av leiinga i DFØ

Oppdatert: 23. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.